Правила за ползване

ПРАВИЛА

 на то на нтс монтана

За ползване на зали, техническо оборудване и персонал за провеждане на мероприятия от външни клиенти, от  регионалните съюзи и клубове на научно-техническите съюзи, от асоциирани и колективни членове

Настоящите правила регламентират използването на залите и техническото оборудване в дома на науката и техниката от външни клиенти, от  регионалните съюзи и клубове на научно-техническите съюзи в Монтана, както и от асоциирани и колективни членове. Те имат за цел повишаването на ефективността на тази дейност и оптимизиране на финансовите резултати от нея.

I. За наемане на материално-техническата база на  Дом на науката и техниката в Монтана от външни клиенти важат следните тарифи, правила и условия:

1. Тарифите, утвърдени на 24.09.2019 г, на УС на ТО на НТС, са както следва:

1.1.Заплащане на ден за ползване на залите:

Таблица 1 – Цени на зали за външни клиенти
 • За Зали 1 и 2 ползването на мултимедия, предоставена от НТС Монтана, да се счита включена в цените, посочени по-горе в таблицата.
 • За останалите зали таксата за полване на мултимедия, предоставена от НТС, е 20лв./ден.
 • В случаите, когато Зали 1 и 2 се използват в почивни и празнични дни, услугата за почистването им от персонал на НТС и допълнителната такса за пропуск и охрана да се считат включени в цените, посочени в тази таблица.
 • За останалите зали (без зали 1 и 2) в почивните и празнични дни се заплащат задължително допълнително 35 лв. на ден за пропуск и охрана. По желание клиентът може да заяви чистачка на етажа /20 лв./ и техническо и организационно обслужване на мероприятието /35 лв./;
 • Ако ползването на залите  е свързано с консумация (коктейли и други) и почистването се извършва от персонал на НТС, към упоменатите в Таблица 1 суми, се заплащат допълнително 35лв.
 • Клиенти с дългосрочни договори за наем на помещения в ДНТ с общ икономически ефект минимум 6000 (шест хиляди) лева на годишна база, имат право до три пъти в рамките на всеки 12 (дванадесет) договорени месеца с редовно заплатени наеми, да използват залите с 50% отстъпка.
 • Във всички посочени цени не е включен ДДС.

1.2. При осигуряване на външни клиенти за ползване на залите в НТС Монтана да се изплаща 10% на лицето (извън персонала на НТС Монтана или ФНТС), осигурило ползвателя;

2. Условия за наемане на залите от външни клиенти:

2.1. Залите се предоставят за ползване само със заявка  и предварително заплатен наем в пълен размер.

Заявките се попълват и представят в счетоводството на НТС Монтана  и се подписват от главния счетоводител и секретаря на дружеството. При неспазването на това изискване заявките губят валидността си.

2.2. Наемателите имат право да ползват само залата, за която предварително са заплатили определения наем.

Заплащането на наема се извършва срещу фактура в брой или по банков път най-късно 3 (три) работни дни преди датата на ползването на залата. Тази сума не подлежи на връщане от НТС при анулиране на заявката в рамките на тези три дни или при неявяване на ползвателите й на заявената дата.

2.3. Организирането на коктейли във фоайетата пред залите, свързани с мероприятията, за които са наети, могат да се провеждат само след разрешение на  секретаря на НТС за всеки конкретен случай.

II. За наемане на зали от регионалните сдружения и клубове на НТС,  за асоциирани и колективни членове,  важат следните правила:

1.Регионалните  сдружения и клубове  на НТС Монтана имат право да ползват зали, техническо оборудване и персонал в  дома на науката и техниката освободени от заплащане или срешу заплащане по редуцирани цени, както следва:

1.1.РНТС, клубовете по интереси и асоциираните членове са освободени от заплащането на наем за ползването на зали за провеждането на Общи събрания, заседания на ИБ и УС и други организационни мероприятия на съответна организация, както и на съвместни научно – технически мероприятия с НТС Монтана, заявени по съответния ред .

Броят на съвместните дейности, съфинансирани от НТС  не може да бъде повече от 2 (две) за календарна година за всяка организация.

Колективните членове могат да използват до два пъти годишно безплатно заявена от тях зала.

1.2. Срещу заплащане – за научно-технически мероприятия с такса правоучастие; курсове, семинари и други форми на квалификационна дейност, които се заплащат; за изложби, базари и др. мероприятия с финансови приходи, извън посочените в т.1.1.

В тези случаи съответното  сдружение следва да заплати дължимата сума за наетите зали най-късно 3 (три) дни преди датата на провеждането на съответното мероприятие.

Тази сума не подлежи на връщане от НТС при анулиране на заявката в рамките на тези три дни или при неявяване на ползвателите й на заявената дата.

Редуцираните цени за ден за ползване срещу заплащане на залите на ДНТ от регионалните  сдружения на НТС, асоциирани и колективни членове са както следва:

Таблица 2 – Цени на зали за регионални сдружения и клубове на НТС, асоциирани и колективни членове на НТС Монтана
 • За Зали 1 и 2 ползването на мултимедия, предоставена от НТС да се счита включена в цените, посочени по-горе в таблицата.
 • За останалите зали таксата за полване на мултимедия, предоставена от НТС, е 20лв./ден.
 • Във всички посочени цени не е включен ДДС;
 • Редуцираните цени за двучасово ползване на залите на ДНТ от сдруженията на НТС, колективните и асоциирани членове, не важат за почивни и празнични дни.

2. В ДНТ не могат да се провеждат безплатно или на редуцирани цени мероприятия, които нямат научно-технически характер, като чествания на юбилеи, годишнини, коктейли и други подобни социални прояви. Изключения се правят за Почетни членове и Заслужили деятели на ФНТС и НТС, настоящи Председатели и Секретари на сдружения, но само след предварително съгласуване със секретаря на НТС Монтана. В тези случаи за коктейлната част могат да се използват зала №8 или фоайе пред зала №6.

3. Регионалните научно-технически съюзи и  клубове по интереси, които желаят да провеждат научно-технически и организационни мероприятия в ДНТ, представят ежегодно до 28 февруари плановете си за научно-техническа, творческа, квалификационна и организационни дейности в указаните форми до Секретаря НТС Монтана. Въз основа на тях се подготвя предварителен годишен календарен план за заетостта на залите, който се утвърждава от Председателя на УС на НТС.

4. Председателят на НТС Монтана, съгласувано със Секретаря на НТС Монтана,определя след устна обосновка  на председателите или секретарите на регионалните организации , планираните  мероприятия, които могат да се осъществят без заплащане на наем(от гледна точка на настоящите Правила)  и ги утвърждава поименно.

5.Регионалните сдружения на НТС могат да ползват планирани зали, техническо оборудване и персонал за организиране и провеждане на мероприятия в ДНТ само срещу писмени заявки, предвариелно подготвени по утвърдените за целта образци , съгласувани чрез подпис  по установения ред от Гл. счетоводител и от Секретаря на НТС.

При неспазване на това изискване заявките губят валидността си.

6. При възникване на потребност в дадено сдружение за организиране и провеждане на извънпланови научно-технически прояви, провеждането им е възможно само след одобрена писменна молба, подадена до Секретаря на НТС, който преценява и одобрява точното време, залата за провеждане и начинът на ползването й /със или без зплащане/.

7. Когато в предварително заявената зала от съответното сдружение не се провежда планирано и заявено мероприятие по различни причини, заявителят е длъжен да уведоми за това деловодството на НТС. При неспазването на това изискване, заявителят губи право на безплатни събития за настоящата и следваща календарна година.

8. РНТС, клубовете, асоциираните и колективни членове ползват зали в ДНТ само за мероприятия, провеждани от самите тях. Те нямат право да преотдават наети от тях зали на външни организации, лица и фирми. При установяване на нарушения от такъв характер, съответното сдружение се санкционира като заплаща утвърдената нередуцирана наемна цена в двоен размер.

9. Текущ оперативен контрол по уплътняването на капацитета на на залите в ДНТ за провеждането на съответните мероприятия, се осъществява от Главния счетоводител и от Секретаря на НТС Монтана.

Правилата са приети на 24.09.2019 г. на УС на ТО на НТС Монтана с Протокол №4 и влизат в сила от 01.10.2019 г.