ФОРУМ „ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ“

На 17 и 18 Април 2024 г. за втори път в Дома на науката и техниката в Монтана се проведе форум „Образование и професионална реализация“,  организиран от местната организация на  НТС. Съорганизатори на събитието бяха РУО Монтана и ФНТС в България.

Събитието беше открито от Председателя на УС на НТС Монтана инж. Иван Мартинов и приветствано от г-жа Трайка Трайкова – Началник на РУО Монтана. От страна на ФНТС участва Доцент Д-р Кремена Деделянова – Зам-председател на УС и Стефан Трашлиев – Гл. експерт ЦПО, а официален гост от областната управа – инж. Калин Хайтов – Зам. Областен Управител на област Монтана.

Съобразно предложенията от миналогодишната „Кръгла маса“, сегашното издание е в двудневен формат и с разширен обхват. Така освен водещите технически университети и работодатели в България и представители на средните училища  в област Монтана, през тази година бяха обхванати учениците от последните класове на ОУ заедно с техните родители.

От страна на университетите участваха ЛТУ – София, ХМТУ – София, УАСГ – София, ТУ – София, ТУ – Варна, РУ – Русе, ТУ – Габрово, АУ – Пловдив, ВТУ – Филиал Враца.

От страна на работодателите: ЕСО ЕАД, ЕРМ Запад, Електрохолд ЕООД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Берг Монтана Фитинги ЕАД – Монтана, Балкан АД –Монтана, БКК 95 ООД –  Монтана, Монбат АД – Монтана и  Симекс ЕООД – Криводол и други, участваха Изпълнителни директори и Директори на човешки ресурси.

От страна на средните училища ПГЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана, ЛПГ – Берковица, ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана, ПГТЕ „Христо Ботев“ – Монтана, СУ „Д. Маринов“ – Лом, ПГПТ – Лом, ПГСАКН – Монтана, ПГТ „Вл. П. Минчев“ взеха участие ученици от 10 до 12 клас, както техни преподаватели и директори.  Също така имаше представители на всички основни училища от областта.

Събитието се проведе паралелно в четири отделни панела, в които взеха участие  199 ученика заедно с 30 родители и преподаватели от ОУ,  168 ученика и 18 учители и директори на училища, над 30 преподаватели и студенти от ВУЗ и над 20 представители на работодателите.

Първият панел беше организиран заедно с кариерния център за развитие в Монтана и ориентиран към учениците от основните училища и техните родители. Електрохолд, ЕСО и БКК – 95 представиха свои презентации и след това организираха посещения на участниците в производствени бази на своите фирми, където ги запознаха с последните тенденции в областа на енергетиката и машиностроенето. Тези фирми участват в организирането на дуални форми на обучение като след миналогодишната ни среща ЕСО ЕАД и Електрохолд ЕООД стартират съвместна дуална паралелка в ПГТЕ „Христо Ботев“ в Монтана.

 Във Втория панел беше организирано рекламно представяне на възможностите за обучение във ВУЗ, както и индивидуални срещи между ученици, преподаватели и представители на работодателите. Бяха демострирани възможностите на съвременни технически средства, които се използват в процеса на обучение, като особен интерес предизвикаха представителите на клуб „Геодезия“ към УАСГ. Тази година освен пълните щандове пред ТУ, направи впечатление засиления интерес както към екологията и природните науки в ЛТУ, ХТМИ и АУ, така и към възможностите за развитие в педагогическите направления.

В третия панел, на ниво преподаватели, Директори  на институции, както и Управители и съдружници във фирми, се проведе кръглата маса  на тема професионално образование. Беше обсъдено изпълнението на миналогодишните предложения и изказано общо становище за организиране на фокусирани мероприятия по направления. Работодатели и преподаватели се обединиха около идеята, че региона има нужда от организиране на обучения за допълнителна професионална квалификация, изнесено обучение за студенти и организиране на профилирани НТК.

В четвъртия панел, през двата дни, чрез представяне с презентации за средношколци, университетите представиха възможностите за обучение при тях и последващата реализация на младите хора в реалния сектор.

Форумът вече предизвиква интереса на фирми, училища, вузове, институции и медийно беше отразен от  БТА, БНР, както и от регионални телевизии, вестници и радиа.

Откриване на форума и приветствие на председателя на УС на НТС Монтана инж. Иван Мартинов и г-жа Трайка Трайкова – Началник на РУО Монтана.
Индивидуални срещи на ученици с представители на ВУЗ
Представители на фирмите, официални институции и преподаватели като участници в Кръглата маса
Презентация на представителите на ЕСО ЕАД за дуално обучение в Монтана след седми клас и възможности за реализация във фирмата
Специалистите от клуб  „Геодезия“ към УАСГ демонстрират съвременни средства за заснемане и виртуална реалност
Директор човешки ресурси на Електрохолд ЕООД инж. Евгения Накова представя образователните инициативи и възможностите за професионална реализация в ЕРМ Запад
Представяне щандовете на техническите университети

Вашият коментар